Semalt - Chrome bilen ähli baglanyşyklary nädip göçürip almaly?

Google Chrome arkaly web sahypasyndan ähli baglanyşyklary göçürip almak kararyna geleniňizde, baglanyşyklar ulanyjy kesgitlän ýerde saklanýar ýa-da baglanyşykly programma bilen açylýar. Gynansagam, käbir zyýanly web sahypalary Google Chrome-yň bu aýratynlygyny düýp manylary göz öňünde tutup ulanmagy dowam etdirýärler. Şol sebäpli, Chrome bilen ähli baglanyşyklary göçürip almak üçin giňeltmäni saýlamagyňyzy maslahat berýäris.

1. “Hrono” ýükleme dolandyryjysy

Chrome bilen ähli baglanyşyklary göçürip almak isleýärsiňizmi? “Chrono Download Manager”, “Chrome Web Store” -da derrew göçürip alyp bolýan güýçli giňeltme. Doly gurlan we işjeňleşdirilenden soň, bu programma, esasy gysga ýollary, gurallar paneli düwmeleri we mümkin bolmagy üçin kontekst menýulary sebäpli dürli web resminamalaryny, suratlary göçürip almaga mümkinçilik berer. Chrono Google Chrome bilen birleşdirildi; Salgylary göçürip almakdan başga-da, wideo we ses faýllaryny göçürip almaga mümkinçilik berýär we güýçli köpçülikleýin surat ýükleýji hökmünde çykyş edýär. Giňeldiş, web sahypasynyň şekillerini, ses we wideo faýllaryny we baglanyşyklaryny kesgitleýär we URL-leri yzygiderli aňlatmalary arkaly süzýär. Web brauzeriňiziň ýokarky sag burçundaky nyşana basmaly we açylan sanawlardan göçürip almagy islän wagtyňyz, islendik ýerde dolandyrmalysyňyz. Hrono häzirki wagtda gurlan API ulanýar we meseläňizi has gowy ýerine ýetirmäge kömek edýär.

2. Toplama baglanyşyk ýükleýjisi

Linkshli baglanyşyklary göçürip almak üçin başga bir interaktiw we ajaýyp Google Chrome giňeltmesi. Bir sahypadan bir topar podkast, PDF we suratlar göçürip almak isleýärsiňizmi? “Batch Link Downloader” işiňizi belli bir derejede ýeňilleşdirer we ýönekeý we dinamiki web sahypalaryny nyşana almak üçin ulanylyp bilner. Bu hyzmat bilen, göçürip almak isleýän sahypaňyzyň URL-sini girizmeli we talaplaryňyza görä mazmuny gyrmaly. Şeýle hem, göçürip almak isleýän baglanyşyklaryňyzy basyp, süýräp bilersiňiz.

3. iDownload saýlaň

uSelect iDownload siziň üçin iň ajaýyp we gyzykly giňeltmeleriň biridir. Chrome-dan ähli baglanyşyklary göçürip almak üçin giňden ulanylýar we beýleki web brauzerleri bilen hem gabat gelýär. Giňeltmäni guranyňyzdan soň, goşmaça setirde (ýokarky sag burçda) uSelect iDownload nyşanynyň peýda bolandygyny görersiňiz. Şol nyşanyň üstünden barsaňyz, "Baglanyşygy saýlamaga başlaň" diýen belligi görersiňiz. Gerekli baglanyşyklary saýlamazdan ozal bu nyşana basmaly. Linkshli baglanyşyklaryň töwereginde gönüburçluk çyzmak aňsat. Salgylary sary reňkde görkezer. Bu ýerden, saýlanan baglanyşyklary açmak üçin Enter düwmesine basyp ýa-da gaty diskiňize göçürip almak üçin gysga düwmesini (Alt + Enter) ulanyp bilersiňiz. Web resminamalaryny Google Chrome giňeltmesi bilen bölekleýin döwüp bilersiňiz.

Netije:

Chrome-da ähli baglanyşyklary göçürip almagyň köp usuly bar, ýöne ýokarda agzalan giňeltmeler işiňizi ýeňilleşdirip biler. Mundan başga-da, gurmak aňsat we kompýuter hem-de smartfon bilen utgaşýar. Şeýlelikde, bular bir sahypadan ähli baglanyşyklary göçürip almagyň iň ajaýyp we ajaýyp usullarydyr.